โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 7 – 8 มกราคม 2560   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น ณ บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมสู่การสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูชัยศักดิ์ ระเด่น)

บทคัดย่อ (ครูชัยศักดิ์ รร.กำแพงวิทยา) ชื่อเรื่อง      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา   นายชัยศักดิ์ ระเด่น สาขาวิชา     คณิตศาสตร์ ปีที่ศึกษา     2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD […]

แบบฟอร์มคำสั่งโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างคำสั่งไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับระดับชั้น พร้อมส่งให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยค่ะ   2559tusanasuksa


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์2 ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  ผู้ศึกษา :  นางอารียา  เพ็ชรรัตน์ สถานที่ศึกษา : โรงเรียนกำแพงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีที่ศึกษา : 2558 บทคัดย่อ