ติดตามผลการทำ PLC ภายในโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) โดยใช้รูปแบบ Peer Observation และบันทึกข้อมูลลงใน Observation Form เป็นรายบุคคล เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดให้สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบต่อไป


ใบแจ้งภาระงาน กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน (0, ร, มส, มผ)

ใบแจ้งภาระงาน กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย  จัดทำเป็นรายบุคคล ส่งฝ่ายวิชาการภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  2558  (เที่ยงค่ะ) ขอเวลาให้ฝ่ายวิชาการในการรวบรวมด้วยค่ะ


วันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  มีคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพใรระดับSCQA
บ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  โรงเรียนกำแพงวิทยาได้ดำเนินการตามโครงการ โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลิอกคือเด็กหญิง สุจินันท์  จันทร์เนตร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพงวิทยา ภาพความคืบหน้าการดำเนินงาน


โครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ในหัวข้อเรื่อง The Time Traveller’s Zone at Phetra National Park นำโดยครูสาจิตร ทิพย์รองพล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรามาให้ความรู้ คือ นายสหรัฐ  ยาหยาหมัน นายมนูญศักดิ์ ราเหม และทีมงาน ทั้งนี้นักเรียนยังได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษากับวิทยากรชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรชาวฮ่องกงจากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต (LifeNet@ThaiLand) เป็นผู้ให้ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ่านกิจกรรมการเล่นเกมและการจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ภาพกิจกกรม