ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้

ไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ค่ะ 58ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้


การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 8  พฤษภาคม  2558  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (เช้า) 07.30-08.00 น.    นักเรียนชั้น ม.2  และ  ม.3 ตรวจสอบรายชื่อการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ แต่ละสถานที่ 08.00 -08.30 น.    นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธง  พร้อมทั้งรับตารางเรียน  และเอกสารการลงทะเบียน 08.00 -08.30 น.    นักเรียน ม.1  แยกไปดำเนินการ ตรวจความเรียบร้อย  รับอุปกรณ์การเรียน  เมื่อดำเนินการครบให้นักเรียนลงชื่อที่ฝ่ายวิชาการ 08.45 -09.00 น.    นักเรียนชั้น ม.2  และ  ม.3 ขึ้นหอประชุม ลงชื่อเข้าร่วมประชุม ที่ครูที่ปรึกษา 09.00 -10.00 น.    นักเรียนร่วมรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ 10.00 -12,00  น.   […]


การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนกำแพงวิทยา (ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2558

สำหรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  จะมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนกำแพงวิทยา (ปรับพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม  2558  ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558  รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  เป็น excel  ตารางสอนปรับพื้นฐาน58นักเรียนมอ1และมอ4 มอ 1 เป็น pdf ตารางปรับพื้นฐาน58มอ1   มอ 4 เป็น pdf  ตารางปรับพื้นฐาน58มอ4  
ประกาศผลการจัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศนักเรียนสิทธิทั่วไป-มอ4-58 ประกาศเรียงคะแนนมอ4-2558 ผลจัดห้องมอ4-58 อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน  2558  ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังนโยบายของท่านผู้อำนวยการ เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา  ขอให้นักเรียนเตรียมหลักฐานมาให้พร้อม ดังนี้ เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว 1   หลักฐาน ปพ.1  ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน  1  ฉบับ 2    สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนฉบับถ่ายเอกสาร  ส่วนที่มีชื่อ นักเรียน บิดา มารดาชื่อละ 1 ฉบับ  3    สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนฉบับถ่ายเอกสาร ส่วนที่มีชื่อบุคคลที่เป็นผู้ปกครอง ชื่อละ 1 ฉบับ 4    รูปถ่ายนักเรียน  3X4 ซม.  จำนวน  2 รูป ใครไม่มาถือว่าสละสิทธิ์  


ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2558 (สอบจัดชั้นเรียน)

ตามที่โรงเรียนกำแพงวิทยา ได้รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ไปแล้วนั้น และจะมีการสอบเพื่อจัดชั้นเรียนในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน  2558  เริ่มสอบเวลา 09.00-15.00 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบนี้ (อย่าลืมบัตรเข้าสอบด้วยค่ะ ถ้าบัตรเข้าสอบหายกรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) รายชื่อคลิกที่นี่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนนักเรียนมอ1ปี2558 ตารางสอบคลิกที่นี่   ตารางห้องสอบระดับชั้นมอ1 ประกาศผลและรายงานตัวในวันที่  7  เมษายน  2558 มอบตัวในวันพุธที่ 8  เมษายน  2558


แบบสำรวจการจัดการเรียนรู้บูรณาการ stem

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM และบูรณาการ คุณครูธรรมรัตน์    นุตะธีระ  ได้ออกแบบสำรวจการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อให้คุณครูทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ ดังแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ค่ะ58แบบสำรวจ Stem