เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้   คลิดดูรายละเอียด  


ตารางสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนกำแพงวิทยาจะดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557  ระหว่างวันที่ 15-18  กรกฎาคม  2557  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของวิชาที่สอบได้ตามเอกสารที่แนบน่ะค่ะตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1-2557


ข้อมูลผลคะแนน O-net ประจำปีการศึกษา 2554-2556

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล O-net ประจำปีการศึกษา 2554-2556 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนได้ โดยข้อมูลจะเป็นไฟล์ที่บีบอัดแล้ว คุณครูนำไปแตกข้อมูลตามปีการศึกษาที่ต้องการใช้ได้เลยค่ะ ม.3ปี2555 ม.3ปี2556 ม.6ปี2556 ม.6ปี2555 ม.6ปี2554 ม.3ปี2554  


กระบวนการเรียนซ้ำประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งให้นักเรียนทราบ   โรงเรียนจะดำเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ระดับ ม.ต้น ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน  2557  เวลา 14.30 น. ระดับ ม.ปลาย ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม  2557  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนกำแพงวิทยา   และให้นักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่  22  สิงหาคม  2557  (เฉพาะรายวิชาที่ติดในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 และ 2556) หากนักเรียนมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้มาติดต่อที่ห้องวิชการ น่ะค่ะกำแพงเกมส์’57

โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดกิจกรรม กีฬา-กรีฑาภายใน กำแพงเกมส์’57 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกำแพงวิทยา เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 โดยมีนาย นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอละงูเป็นประธานในพิธีเปิด และนายเกษม ทองปัญจา ประธานจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรนักเรียน

โรงเรียนกำแพงวิทยาจัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา โดยมีนายเกษม  ทองปัญจา เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาพกิจกรรม


ครูต้องเตรียม..นักเรียนอย่างไร?..เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน กำหนดคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้      1. ด้านความรู้  1.1 มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 1.2 มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 1.2.1 จุดกำเนิดอาเซียน 1.2.2 กฎบัตรอาเซียน 1.2.3 ประชาคมอาเซียน 1.2.4 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน       2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 2.1 ทักษะพื้นฐาน 2.1.1 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) 2.1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 2.1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 2.1.4 มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 2.2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.2.2 มีภาวะผู้นา 2.2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 2.3 ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 3.3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 3.3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง 3.3.4 มีความสามารถในการจัดการ / ควบคุมตนเอง 3. ด้านเจตคติ 3.1 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน 3.2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 3.3 มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 3.4 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี /สันติธรรม 3.5 ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 3.6 ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกดู VDO การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน   ดาวโหลดไฟล์    ครูต้องเตรียม..นักเรียนอย่างไร?..เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน