แบบรายงานเวลาเรียนของนักเรียน

ครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปปรับใช้ได้ค่ะ KP – T – 03 แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียน น้อยกว่า 60% KP – T – 02 แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% แต่มากกว่า 60% KP – T – 04 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบรูปแบบข้อสอบ O-Net ( test blue print ) ประจำปีการศึกษา 2560

คุณครูสามารถดาวน์โหลด  test blue print  รูปแบบข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด TB-M_6-60  รูปแบบข้อสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 TB-M_3-60  รูปแบบข้อสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


โครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ มุ่งหาดาวอัจฉริยะ(อบรมเชิงปฏิบัติการ “ สนุกคิด คณิต A – Math ” )

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนกำแพงวิทยาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สนุกคิด คณิต A – Math ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ มุ่งหาดาวอัจฉริยะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นและเทคนิคในการเล่น A – Math ฝึกทักษะให้มีความชำนาญในการเล่น รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมในระดับสพม.ของทุกปี  รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมและเกมทางคณิตศาสตร์ตามโครงการ


โครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ มุ่งหาดาวอัจฉริยะ(การแข่งขันคิดเลขเร็ว)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนกำแพงวิทยาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ มุ่งหาดาวอัจฉริยะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิดเลขเร็วแบบต่าง ๆ  และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมในระดับสพม.ของทุกปี  รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมและเกมทางคณิตศาสตร์ตามโครงการ อันเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไปโครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการโรงเรียนสีขาว บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว สรุปการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงร่างโครงงาน MOU สถานศึกษาสีขาว ฟอร์มคำสั่งห้องเรียนสีขาว ปี 60 เกณฑ์มาตรฐานการประเมินห้องเรียนสีขาว


โรงเรียนกำแพงวิทยาร่วมกิจกกรมละศีลอดที่มัสยิดบ้านต้นตำเสา

เมื่อวันที่ 13 มืถุนายน 2560 ทางโรงเรียนกำแพงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา นายสุรศักดิ์  หมู่เก็ม และกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ได้ละศีลอดร่วมกับฃาวบ้านบ้านต้นตำเสาต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ในฃ่วงเดือรรอมฎอนตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยมีโต๊ะอีหม่ามบ้านต้นตำเสาและชาวบ้านให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน