โรงเรียนกำแพงวิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ประกาศโรงเรียนกำแพงวิทยา  เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ใบสมัครศึกษาต่อระดับชั้นม-4 ใบสมัครศึกษาม-1 (กรณีสอบ )  


เอกสารสถานศึกษาสีขาว 60

รายงานโครงงานเยาวชนสดใส รู้กฎหมาย ห่างไกลยาเสพติด ฟอร์มคำสั่งห้องเรียนสีขาว ปี 60 โครงงานเยาวชนสดใส รู้กฎหมาย ห่างไกลยาเสพติด แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว    


อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อจุดประกายเตรียมความพร้อมโครงงานนักเรียน”

เมื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงวิทยา  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อจุดประกายเตรียมความพร้อมโครงงานนักเรียน” โดยมีคุณครูวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูโรงเรียนควนเนียงวิทยาเป็นวิทยากรให้ความรู้


กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนกำแพงวิทยา นำลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 286 คน และมีคุณครูผู้ควบคุมจำนวน 16 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที 18  – 20 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวร้อย ตชด.436 จังหวัดสตูล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมตามกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือ ด้วยความเรียบร้อย


รายงานผลการสอบ Pre-O-net ประจำปีการศึกษา 2560

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์สรุปรายงานการสอบได้จากที่นี่ แบบบันทึกคะแนน Pre – ONET คณิตศาสตร์ ม.3 แบบบันทึกคะแนน Pre- ONET ภาษาอังกฤษ ม.3 (1) แบบบันทึกคะแนน Pre-ONET วิทยาศาสตร์ ม.3 แบบบันทึกคะแนนPRE-ONETภาษาไทย ม.3


เค้าโครงงานวิจัย แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน

คุณครูสามารถดาวน์โหลด แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน ได้ที่นี่  เค้าโครงงานวิจัย


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศที่สอง(จีน มลายู ญีปุ่น)

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศที่สอง(จีน มลายู ญีปุ่น) กิจกรรมค่ายสามภาษาสู่อาเซี่ยน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกำแพงวิทยา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สอง