บ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  โรงเรียนกำแพงวิทยาได้ดำเนินการตามโครงการ โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลิอกคือเด็กหญิง สุจินันท์  จันทร์เนตร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพงวิทยา ภาพความคืบหน้าการดำเนินงาน


โครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ในหัวข้อเรื่อง The Time Traveller’s Zone at Phetra National Park นำโดยครูสาจิตร ทิพย์รองพล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรามาให้ความรู้ คือ นายสหรัฐ  ยาหยาหมัน นายมนูญศักดิ์ ราเหม และทีมงาน ทั้งนี้นักเรียนยังได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษากับวิทยากรชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรชาวฮ่องกงจากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต (LifeNet@ThaiLand) เป็นผู้ให้ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ่านกิจกรรมการเล่นเกมและการจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ภาพกิจกกรม


รอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1436

โรงเรียนกำแพงวิทยาจัดกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1436 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมครั้งนี้มีครูและนักเรียนไปร่วมรับประทานอาหารละศิลอดกับพี่น้องมุสลิมในชุมชนมัสยิดต่าง ๆ โด้แก่มัสยิดบ้านควนใสน มัสยิดบ้านควน มัสยิดบ้านวังปลาดุก และมัสยิดบ้านตะโละไส  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาพกิจกรรม                          


แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)

คุณครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ได้ที่นี่ แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา1-58 รายชื่อนักเรียนปี58(10มิย)
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้

ไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ค่ะ 58ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้