ต้อนรับผู้อำนวยการ มนตรี นาคประคอง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายมนตรี นาคประคองได้เดินทางมาดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา  มีคณะครูโรงเรียนกำแพงวิทยาและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับอย่างอบอุ่น  


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด

ผลงานวิจัย    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย           นายประดิษฐ์  รังสรรค์ ปีที่วิจัย         2555  บทคัดย่อ           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอดกับเกณฑ์ และ 3) เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอดกับการวัดซ้ำจากการวัดครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด ชุดละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด […]


การวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โวหาร

นางจันทรา  ศรีอุทัย (2557)  การวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โวหาร   ในการเขียนสร้างสรรค์ รหัส ท 30203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนกำแพงวิทยา  จังหวัดสตูล  บทคัดย่อ                          การวิจัยเรื่อง  รายงานการพัฒนาการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โวหารในการเขียนสร้างสรรค์ รหัส ท 30203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีวัตถุประสงค์  คือ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้โวหารในการเขียนสร้างสรรค์ (E1/ E2) ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงโวหารก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้โวหารในการเขียนสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  […]


โครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 – 29 สิงหาคม 2557  ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้มีการจัดโครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าร่วม  เช่น  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ซูโดกุ  เป็นต้น  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สามารถฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์