โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งโรงเรียนกำแพงวิทยาเป็นศูนย์สอนเสริมอำเภอละงู โดยมีวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในโรงเรียนกำแพงวิทยา และ นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง ประมวลภาพ      ฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดตามผลการทำ PLC ภายในโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) โดยใช้รูปแบบ Peer Observation และบันทึกข้อมูลลงใน Observation Form เป็นรายบุคคล เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดให้สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบต่อไป


ใบแจ้งภาระงาน กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน (0, ร, มส, มผ)

ใบแจ้งภาระงาน กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย  จัดทำเป็นรายบุคคล ส่งฝ่ายวิชาการภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  2558  (เที่ยงค่ะ) ขอเวลาให้ฝ่ายวิชาการในการรวบรวมด้วยค่ะ


วันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  มีคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพใรระดับSCQA
บ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  โรงเรียนกำแพงวิทยาได้ดำเนินการตามโครงการ โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลิอกคือเด็กหญิง สุจินันท์  จันทร์เนตร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพงวิทยา ภาพความคืบหน้าการดำเนินงาน