ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต ภาพกิจกรรม


ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2558

         ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ โรงเรียนกำแพงวิทยา ได้พาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือ ปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทักษะลูกเสือ และเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความเสียสละสามัคคี และการทำงานเป็นหมู่คณะ ภาพกิจกรรม     อธิวัฒน์ ถ่ายภาพพิธีมอบบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานในพิธี มอบบ้านตามโครงการ สร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ให้แก่เด็กหญิง สุจินันท์ จันทร์เนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล โดยนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ใกลัเคียง และ แขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับครัวเด็กหญิงสุจินันท์ จันทร์เนตร  และนายมนตรี นาคประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประมวลภาพ               อธิวัฒน์ ถ่ายภาพ  


กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษากับวิทยากรชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2558  กิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรชาวจีนจากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต (LifeNet@ThaiLand) เป็นผู้ให้ความรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมการเล่นเกม ทั้งนี้เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ภาพกิจกรรม  


โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งโรงเรียนกำแพงวิทยาเป็นศูนย์สอนเสริมอำเภอละงู โดยมีวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในโรงเรียนกำแพงวิทยา และ นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง ประมวลภาพ      ฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดตามผลการทำ PLC ภายในโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) โดยใช้รูปแบบ Peer Observation และบันทึกข้อมูลลงใน Observation Form เป็นรายบุคคล เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดให้สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบต่อไป