ประกาศการสอบ TEDET ปีการศึกษา 2557

แจ้งนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมัครสอบ TEDET   มาสอบพร้อมกันในวันพุธที่ 8 ตุลาคม  2557  เวลา  13.00-15.00 น.  ณ ห้องโสตฯ  โรงเรียนกำแพงวิทยาโครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 – 29 สิงหาคม 2557  ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้มีการจัดโครงการลานกว้างทางคณิตศาสตร์  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าร่วม  เช่น  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ซูโดกุ  เป็นต้น  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สามารถฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์


โครงการค่ายคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2557  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น  ณ Lake Terrace Resort ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน  ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์


โครงการส่งเสริมบุคคลแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2557  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “สนุกคิดคณิต A – math”  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยได้เชิญวิทยากรมาบรรยายวิธีการเล่น  รวมถึงจัดกิจกรรมการแข่งขันในวันเดียวกัน  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน   อีกทั้งยังเป็นการสร้างแกนนำนักเรียนในการเล่น A – math      


โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวควน

ชื่องานประเมิน   :       โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหัวควน ชื่อผู้ประเมิน     :       นายนราวัฒน์  หลงเก็ม ชื่อหน่วยงาน     :       โรงเรียนบ้านหัวควน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา       :       2556   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร               รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหัวควน  2. เพื่อประเมินความพร้อมปัจจัยนำเข้า ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวควน  3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวควน     4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวควน  4.1 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหัวควน  4.2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรมของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหัวควน  และ 4.3 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหัวควน ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  ผู้ให้ข้อมูลได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  […]


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อรายงาน    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 เรื่อง อสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ผู้ศึกษา           นางจิรา  หัสมา ตำแหน่ง        ครู  วิทยฐานะชำนาญการ สถานศึกษา    โรงเรียนกำแพงวิทยา  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2556 บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค23102   เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1). เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่  3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ    (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรในการศึกษา  […]