รอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1436

โรงเรียนกำแพงวิทยาจัดกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1436 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมครั้งนี้มีครูและนักเรียนไปร่วมรับประทานอาหารละศิลอดกับพี่น้องมุสลิมในชุมชนมัสยิดต่าง ๆ โด้แก่มัสยิดบ้านควนใสน มัสยิดบ้านควน มัสยิดบ้านวังปลาดุก และมัสยิดบ้านตะโละไส  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาพกิจกรรม                          


แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)

คุณครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ได้ที่นี่ แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา1-58 รายชื่อนักเรียนปี58(10มิย)
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้

ไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ค่ะ 58ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้


การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 8  พฤษภาคม  2558  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (เช้า) 07.30-08.00 น.    นักเรียนชั้น ม.2  และ  ม.3 ตรวจสอบรายชื่อการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ แต่ละสถานที่ 08.00 -08.30 น.    นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าเสาธง  พร้อมทั้งรับตารางเรียน  และเอกสารการลงทะเบียน 08.00 -08.30 น.    นักเรียน ม.1  แยกไปดำเนินการ ตรวจความเรียบร้อย  รับอุปกรณ์การเรียน  เมื่อดำเนินการครบให้นักเรียนลงชื่อที่ฝ่ายวิชาการ 08.45 -09.00 น.    นักเรียนชั้น ม.2  และ  ม.3 ขึ้นหอประชุม ลงชื่อเข้าร่วมประชุม ที่ครูที่ปรึกษา 09.00 -10.00 น.    นักเรียนร่วมรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ 10.00 -12,00  น.   […]


การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนกำแพงวิทยา (ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2558

สำหรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  จะมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนกำแพงวิทยา (ปรับพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม  2558  ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558  รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  เป็น excel  ตารางสอนปรับพื้นฐาน58นักเรียนมอ1และมอ4 มอ 1 เป็น pdf ตารางปรับพื้นฐาน58มอ1   มอ 4 เป็น pdf  ตารางปรับพื้นฐาน58มอ4