อบรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4

โรงเรียนกำแพงวิทยา ได้ดำเนินการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ทังนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม และนับถือศาสนาพุทธ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยการ นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอัลฟาฎอนีมาเป็นวิทยากรให้การอบรม เป็นวิทยากรฝ่ายศาสนาอิสลาม และมีพระครูสุนทร ธรรมนิเทศก์ เป็นวิทยากรฝ่ายพุทธศาสนา      


บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 2 พค. 60

คุณครูสามารถ ดาวน์โหลด  บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 2 พค. 60  ไปใช้งานก่อน และจะมีการปรับปรุงรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 60-1รายชื่อนักเรียน2พค


บัญชีรายชื่อทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ครูสามารถดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน จาก ไฟล์ Excel  ไปใช้ได้ตามความเหมาะสมค่ะ ทะเบียนคุมหนังสือเรียน 2560  


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนกาแพงวิทยา เรื่อง นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ……………………………………………………….……………………………………… ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อนุญาตให้เพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้องเรียน ให้มีจานวนนักเรียนต่อห้องเกิน 40 แต่ไม่เกิน 45 คน นั้น โรงเรียนขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม จานวน 41 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ เพื่อรายงานตัวเข้าเรียนและมอบตัวพร้อมทั้งผู้ปกครอง ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเรียน 2 โรงเรียนกาแพงวิทยา หากไม่มาดาเนินการตามกาหนดการถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศมอบตัวม.1 เพิ่มเติม


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตามประกาศโรงเรียนกำแพงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สอบเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 320 ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ประกาศผลสอบม.1 ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารายงานตัวด้วยตนเองในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ นักเรียนที่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแล้ว ให้นักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครอง มามอบตัวในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เพื่อประชุมพร้อมกัน ณ […]