แบบฟอร์มคำสั่งโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างคำสั่งไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับระดับชั้น พร้อมส่งให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยค่ะ   2559tusanasuksa


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์2 ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  ผู้ศึกษา :  นางอารียา  เพ็ชรรัตน์ สถานที่ศึกษา : โรงเรียนกำแพงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีที่ศึกษา : 2558 บทคัดย่อ


รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ครั้งที่ 14

ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการ สอนเสริม ศูนย์โรงเรียนกำแพงวิทยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสอนเสริม ณ ศูนย์โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตุล ตามโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และ การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสร้างโอกาสในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย จำนวน 425 คน ประมวลภาพ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3


ข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนปีการศึกษา2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 และได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียด