การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อรายงาน    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 เรื่อง อสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ผู้ศึกษา           นางจิรา  หัสมา ตำแหน่ง        ครู  วิทยฐานะชำนาญการ สถานศึกษา    โรงเรียนกำแพงวิทยา  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2556 บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค23102   เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1). เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่  3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ    (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรในการศึกษา  […]


เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้   คลิดดูรายละเอียด  


ตารางสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนกำแพงวิทยาจะดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557  ระหว่างวันที่ 15-18  กรกฎาคม  2557  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของวิชาที่สอบได้ตามเอกสารที่แนบน่ะค่ะตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1-2557


ข้อมูลผลคะแนน O-net ประจำปีการศึกษา 2554-2556

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล O-net ประจำปีการศึกษา 2554-2556 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนได้ โดยข้อมูลจะเป็นไฟล์ที่บีบอัดแล้ว คุณครูนำไปแตกข้อมูลตามปีการศึกษาที่ต้องการใช้ได้เลยค่ะ ม.3ปี2555 ม.3ปี2556 ม.6ปี2556 ม.6ปี2555 ม.6ปี2554 ม.3ปี2554  


กระบวนการเรียนซ้ำประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งให้นักเรียนทราบ   โรงเรียนจะดำเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ระดับ ม.ต้น ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน  2557  เวลา 14.30 น. ระดับ ม.ปลาย ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม  2557  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนกำแพงวิทยา   และให้นักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่  22  สิงหาคม  2557  (เฉพาะรายวิชาที่ติดในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 และ 2556) หากนักเรียนมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้มาติดต่อที่ห้องวิชการ น่ะค่ะกำแพงเกมส์’57

โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดกิจกรรม กีฬา-กรีฑาภายใน กำแพงเกมส์’57 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกำแพงวิทยา เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 โดยมีนาย นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอละงูเป็นประธานในพิธีเปิด และนายเกษม ทองปัญจา ประธานจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม


มอบประกาศนียบัตรนักเรียน

โรงเรียนกำแพงวิทยาจัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา โดยมีนายเกษม  ทองปัญจา เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาพกิจกรรม